นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) /
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับเว็บไซต์

ของ

บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จํากัด

ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 5

Updated: ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

 


 

บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (“คลัสเตอร์ซิสเท็มส์”)  เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์มอบให้คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ ผ่านเว็บไซต์ www.clustersystems.co.th (“เว็บไซต์คลัสเตอร์ซิสเท็มส์” หรือ “เว็บไซต์”) ทั้งนี้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่า คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (“คำประกาศ”) ฉบับนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คำประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซต์คลัสเตอร์ซิสเท็มส์

 1. คำนิยาม

ภายใต้คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

      “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

      “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.clustersystems.co.th

      “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายลำดับรองอื่นที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

      “กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่มีผลบังคับใช้

      “คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการเว็บไซต์ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หน้าเพจที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม การค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมทั้งจัดเก็บ “คุกกี้” หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราว์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ”)
 • ในการให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นแล้วนั้น คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล และอีเมล
 1. คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)
 • เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ หรือการปฏิเสธการใช้คุกกี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจถูกจำกัด
 • เว็บไซต์ clustersystems.co.th มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการจดจำผู้ใช้ ไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ หรือ ข้อมูลเพื่อการโฆษณาหรือนำเสนอสินค้าและบริการแต่อย่างใด
 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของท่าน และ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เว็บไซต์ www.clustersystems.co.th มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ที่จำเป็นเท่านั้น โดยอ้างอิงฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ซึ่งเป็นการจัดเก็บคุกกี้แบบชั่วคราวเฉพาะในช่วง session การใช้งาน และลบคุกกี้ทันทีเมื่อปิด Web Browser  ศึกษาการใช้งานคุ้กกี้บนเว็บไซต์ จากนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) สำหรับเว็บไซต์

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลดังกล่าวมีดังนี้

 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเว็บไซต์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ใช้ฐานความยินยอม (consent) และการปฏิบัติตามสัญญา (contract) ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 1. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ไม่มีนโยบายการเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือทางการตลาด อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์ซิสเท็มส์อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • บุคคลภายนอกผู้ให้บริการต่าง ๆ แก่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการตรวจสอบ ผู้ให้บริการจัดทำ และตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการจัดงานหรือกิจกรรม และผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ใช้ ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจสั่งให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมาย
 1. การรักษาความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ โดยคลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะใช้มาตรการที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ รวมถึงมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครอง และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้นำเข้าสู่ระบบของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะเข้าถึงได้โดยบุคลากรของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น หรือให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำประกาศฉบับนี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ และของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรอง ทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล และเมื่อคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น แม้ว่าคลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ปราศจากอำนาจ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 1. การเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยในระบบของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้นเท่านั้น
 • คลัสเตอร์ซิสเท็มส์อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์เช่น เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด เป็นต้น
 1. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวของท่านนั้น จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านมิได้ให้ความยินยอม ในกรณีที่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์มิอาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของท่านได้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยมิชักช้า และไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากที่ได้รับคำขอ
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้คลัสเตอร์ซิสเท็มส์อาจขอเอกสารหลักฐานจากท่านเพื่อยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่จะให้ทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ในกรณีตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง
 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มารายการข้อมูลที่จัดเก็บ และสิทธิที่จะได้รับแจ้งการถูกละเมิด ท่านมีสิทธิในการรับแจ้ง และสามารถขอให้คลัสเตอร์ซิสเท็มส์เปิดเผย เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และระยะเวลาการจัดเก็บ ในกรณีที่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ มิอาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอได้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะดำเนินการตามคำขอโดยมิชักช้า และไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากที่ได้รับคำขอ นอกจากนั้น ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดการละเมิดใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิได้รับแจ้งเหตุละเมิดนั้น ภายใน 72 ชั่วโมง
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังนี้ (1) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของท่านซึ่งร้องขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ (2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องถูกลบ หรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน หรือ (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (4) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอน ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติจากคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ และท่านยังมีสิทธิขอให้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมโดยใช้ฐานความยินยอม หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดเท่านั้น
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ท่านมีสิทธิขอให้คลัสเตอร์ซิสเท็มส์ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีดังนี้ (i) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล หรือ (ii) เมื่อท่านได้ถอนความยินยอมในการประมวลผล และคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไป หรือ (iii) เมื่อท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (iv) เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัว

คลัสเตอร์ซิสเท็มส์สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้เมื่อใดก็ตามที่คลัสเตอร์ซิสเท็มส์พิจารณาว่าจำเป็น หรือเป็นไปตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานทบทวนคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากคลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะทำการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ คลัสเตอร์ซิสเท็มส์จะดำเนินการตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ รวมถึงอาจแจ้งให้ผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับคลัสเตอร์ซิสเท็มส์

 1. รายละเอียดการติดต่อคลัสเตอร์ซิสเท็มส์

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ หรือมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคลัสเตอร์ซิสเท็มส์โดยส่งอีเมลไปที่ dpo@clustersystems.co.th หรือโทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ (662) 692-8731-4 หรือติดต่อคลัสเตอร์ซิสเท็มส์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

เลขที่ 230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน รัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310